Książki
Strona główna >> Literatura naukowa >> Biznes >> Rachunkowość
Chadwicki Leslie
cena: 20.01
Książka została napisana dla przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy mając wykształcenie techniczne zdobyte w czasach realnego socjalizmu, chcą i muszą dawać sobie radę w warunkach gospodarki rynkowej, chcą i muszą znaleźć wspólny język z finansistami, chcą myśleć ekonomicznie. Jak rachunkowość może pomóc w zarządzaniu, jak czytać bilans firmy- podstawowe pojęcia są tu przejrzyście wytłumaczone i poparte przykładami. Książka może stanowić przygotowanie do kursu. Jeśli zaś chodzi o studentów szkół biznesu i zarządzania, to powinni oni potraktować tę pozycję jako lekturę wstępną, zapoznającą z terminologią- będzie ona pożyteczna we wstępnej fazie studiów MBA.
Glynn John J.,Perrin John,Murphy Michael P.
cena: 60.03
Książka wprowadza do problemów rachunkowości finansowej i zarządczej z uwzględnieniem zapotrzebowania menedżerów sektora prywatnego i publicznego na informacje finansowe niezbędne im do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwami oraz do reprezentowania sprawozdań finansowych.
Rak Jan,Turyna Jan
cena: 39.15
Autorzy przedstawiają podstawowe zasady sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych z uwzględnieniem uregulowań polskich i międzynarodowych. Szczegółowo omówiono zasady konsolidacji sprawozdań finansowych, metody konsolidacji oraz podstawowe zasady interpretacji i analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Karmańska Anna
cena: 42.63
Omówione zagadnienia: systemowe zmiany w teorii organizacji i zarządzania a ewolucja funkcji rachunkowości zarządczej i jej zakresu pojęciowego, cechy i rozwój działalności ubezpieczeniowej, ramy koncepcyjne rachunkowości zarządczej opartej na działaniach, modelowa mapa procesowo-działaniowej i funkcjonalno-rachunkowej dekompozycji działalności ubezpieczeniowej, płaszczyzny i problemy aplikacji modelu rachunku kosztów działań w rachunkowości zarządczej ubezpieczyciela.
Nowak Edward
cena: 28.71
Zbiór tekstów dotyczących rachunkowości i zarządzania zintegrowanego.
Roman Kotapski,Robert Kowalak,Michał Poszwa
cena: 35.42
Podręcznik zawiera zadania o różnym stopniu trudności, dostosowanym do programów nauczania rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w ramach różnych specjalizacji.
Gmytrasiewicz Maria (red.)
cena: 217.50
Intensywny intelektualnie rozwój rachunkowości w ostatnich latach oraz harmonizacja i standaryzacja regulacji prawnych zdecydowanie wzmocniły jej rolę w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa. Rachunkowość staje się międzynarodowym językiem biznesu w sensie dosłownym. Odpowiedzią na obserwowane ostatnio w skali globalnej zmiany w dziedzinie rachunkowości jest Encyklopedia rachunkowości - pierwsza od ponad 30 lat tego typu publikacja, stanowiąca przewodnik po zagadnieniach teorii i praktyki rachunkowości. Globalizacja rynków finansowych, tworzenie korporacji o zasięgu międzyna-rodowym i światowym, olbrzymie potrzeby kapitałowe gospodarki itp. czynniki po-wodują, że rośnie krąg odbiorców informacji księgowych. Czynniki te wpłynęły zdecydowanie na dobór haseł i ich treść w Encyklopedii, która została ukształtowana zarówno przez opinie pracowników katedr rachunkowości ze wszystkich krajowych ośrodków akademickich, jak i przez wybitnych polskich praktyków w tej dziedzinie. Encyklopedia stanowi kompendium wiedzy wzbogacone o zagadnienia z dziedziny szeroko rozumianych finansów, prawa, rynków finansowych, procesów harmonizacji i standaryzacji sprawozdawczości finansowej oraz wielu innych obsza-rów, które tworzą właściwy kontekst rozumienia problematyki współczesnej rachunkowości. Publikacja ta jest ważnym źródłem informacji o rachunkowości zarówno dla praktyków życia gospodarczego  dostarczając im zwięzłych i naukowo poprawnych wiadomości z zakresu ich pracy zawodowej, jak i dla studiujących nauki ekonomiczne  ułatwiając im poznanie idei obserwowania rzeczywistości gospodarczej przez pryzmat zasad rachunkowości.
Piosik Andrzej
cena: 52.11
Podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione te wszystkie zagadnienia, które stanowią podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej. Prezentowane rozwiązania teoretyczne zostały zilustrowane odpowiednio dobranymi przykładami empirycznymi, rozwiązanymi krok po kroku. Autor zaprezentował zasady, metody i narzędzia rachunkowości w kontekście poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli) na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiele miejsca poświęcił: rachunkowi kosztów działań, rachunkowi kosztów celu, strategicznej karcie wyników i ekonomicznej wartości dodanej. Wykazał szczególną dbałość o spójność terminologiczną oraz o to, aby podręcznik był zrozumiały i komunikatywny. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem. Podręcznik zawiera testy i zadania sytuacyjne do samodzielnego rozwiązania.
Jakimowicz Wojciech,Świtecki Dariusz
cena: 42.63
Podręcznik zawiera pełny wykład przedmiotu ?prawo zabezpieczenia społecznego" (ubezpieczenia społeczne, powszechne ubezpieczenie zdrowotne, bezrobocie, świadczenia rodzinne, pomoc społeczna). Zagadnienia ogólne zostały ograniczone do niezbędnego minimum, wiele natomiast miejsca poświęcono uporządkowaniu pojęć oraz statusowi prawnemu podmiotów, ich uprawnieniom, obowiązkom i odpowiedzialności, z szerokim wykorzystaniem nowszego (po reformie rozpoczętej w 1997 r.) orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego, często na tle konkretnego stanu faktycznego. Daje to dobry wgląd w mechanizm stanowienia i stosowania prawa zabezpieczenia społecznego. Autor nie rezygnuje z krytycznej analizy dokonanych reform, zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ale zasadniczy tok wywodu dotyczy obowiązującego prawa (stan prawny uwzględniono na dzień! stycznia2006 r.). Książka przeznaczona jest głównie dla studentów prawa i administracji, ale sposób wykładu zachęca tez do studiowania zabezpieczenia społecznego jako przedmiotu innych dyscyplin naukowych oraz ma na uwadze potrzeby praktyki w zakresie administracyjnego i sądowego stosowania prawa zabezpieczenia społecznego.
Płóciennik - Napirerała Janina
cena: 39.15
Prezentowana w książce wiedza uwzględnia najnowsze trendy w rachunkowości polskiej i światowej. Autorka przedstawiła oryginalne podejście do problematyki funkcji rachunkowości oraz jej mechanizmów kontrolnych. Rozważania natury teoretycznej zostały wzbogacone przykładami praktycznych rozwiązań księgowych najczęściej występujących w działalności o charakterze usługowym. Zleceniowa forma działalności przedsiębiorstw usługowych powoduje odmienności w sposobie zawierania transakcji przez te przedsiębiorstwa w porównaniu z transakcjami innych przedsiębiorstw - w usługach, częściej niż w jednostkach innych branż, występują operacje gotówkowe, częściej też sto-.sowana jest procedura wpłat zaliczkowych na poczet wykonywanych usług. Wszystko to skutkuje odmiennym sposobem przeprowadzania transakcji i stosownym do tego doku-imentowaniem operacji gospodarczych. Jednocześnie w opracowaniu wskazuje się na te aspekty rachunkowości, które są wspólne dla różnych podmiotów gospodarczych, oraz na możliw...
Strona jest prezentacją oferty księgarni internetowej Mentis.pl w ramach programu partnerskiego. Wszelkie zamówienia realizuje księgarnia Mentis.plWykonanie i projekt graficzny lmt.pl © 2007
fff0.03064489364624